My WordPress Blog

เกษตรสร้างชาติ : พระอัจฉริยภาพด้านเกษตร-ป่าไม้พระมหากษัตริย์ไทย

เชียงใหม่ 28 ก.ย. – ประเทศไทยนำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรและป่าไม้ของพระมหากษัตริย์ไทย ผ่านนิทรรศการที่สำคัญ ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 ที่ จ.เชียงใหม่
นิทรรศการแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรและป่าไม้ของพระมหากษัตริย์ไทย ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
การเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันนี้ (28 ก.ย.) เป็นวันแรก

ภายใต้นิทรรศการครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 โซนหลัก คือ นิทรรศการ “เกษตรยั่งยืนแห่งภูมิภาคอาเซียน” ในรูปแบบการจัดนิทรรศการมีชีวิต โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ศาสตร์พระราชา” เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย เช่น การบริหารจัดการน้ำ ฝนหลวง และการพัฒนาดิน นิทรรศการ 50 ปี อาเซียน นำเสนอถึงพัฒนาการของอาเซียน และผลสำเร็จจากความร่วมมือของประเทศอาเซียน และนิทรรศการและผลงานด้านการเกษตรของไทย เช่น การแก้ไขปัญหาการทำประมงอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังจะจัดกิจกรรมนำคณะผู้เข้าประชุมศึกษาดูงาน ที่ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเผยแพร่โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการแก้ปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยด้วย

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ครั้งนี้ หัวข้อหารือสำคัญจะมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร เกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ และฮาลาล การผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียน+3 คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ด้านอาหาร เกษตร และป่าไม้ การจัดตั้งองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3 ระยะต่อไป การผลักดันนโยบายประมงร่วมประชาคมอาเซียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า เพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.